പ്രതിഭാ പരിശീലന ഫോം ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് FORM DOWNLOADS ൽ നിന്നും DOWNLOAD ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Resource Team Training, Animation Course, Unit Visit Team Meeting on 26th June Sunday 2.30 pm to 4.30 pm